Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

adaaa93
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
Bardzo za Tobą tęsknię, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Myślę o Tobie codziennie.

February 23 2017

adaaa93
9498 1d46
Reposted frompollywood pollywood viasouxie souxie
adaaa93
9704 8f8b
Reposted frommoai moai viaguniaaaaaa guniaaaaaa
adaaa93
Reposted fromfitvet fitvet viaguniaaaaaa guniaaaaaa
adaaa93
2548 fdd4
adaaa93
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viamessinhead messinhead
adaaa93
8944 9239
Reposted fromkrzysk krzysk viamessinhead messinhead

February 21 2017

adaaa93
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viaeternaljourney eternaljourney
adaaa93
Reposted fromznotti znotti viakerio kerio
adaaa93
1367 21e8
adaaa93
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaeternaljourney eternaljourney
adaaa93
6673 d25e
magisterka tak bardzo
adaaa93
5888 5c26
adaaa93
adaaa93
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viaExplorers Explorers
adaaa93
2133 ad6d 500
adaaa93
5778 c705 500
Reposted fromkoprobo koprobo viaExplorers Explorers
adaaa93
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viamagdanestor magdanestor
adaaa93
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl