Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

adaaa93
2885 8dac
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viahepi hepi
adaaa93
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viagosiuuaam16 gosiuuaam16
adaaa93
1254 670e
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
adaaa93
1262 949f
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen viairmelin irmelin
adaaa93
9803 bbc4
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
8651 7121 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaJamesEvans JamesEvans
adaaa93
Reposted fromanks anks viakonwalia konwalia
adaaa93
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viairmelin irmelin
adaaa93
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee vianot-good-enough not-good-enough
adaaa93
6543 76f1
adaaa93
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viamessinhead messinhead
adaaa93
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamessinhead messinhead
adaaa93
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko

June 21 2017

adaaa93
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
adaaa93
6703 67bf 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
adaaa93
6515 ae8e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaguniaaaaaa guniaaaaaa
adaaa93
6496 fa0b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapaulinac26 paulinac26
adaaa93
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapaulinac26 paulinac26

June 20 2017

adaaa93
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl