Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

adaaa93
6876 ca44 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaponurykosiarz ponurykosiarz
adaaa93
7077 5166 500
Reposted fromartlover artlover viamiimi miimi
adaaa93
5404 0d30 500
Reposted fromzoshka zoshka viairmelin irmelin
8542 697d 500
Reposted fromlets-dream lets-dream viairmelin irmelin
adaaa93
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu.
— Cynthia Swanson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszerszer szerszer
adaaa93
0886 4ee5 500
Reposted fromnutt nutt viasouxie souxie
adaaa93
Wszystkie rany, nawet te głębokie, w końcu się goją, jeśli się ich nie rozdrapuje.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasouxie souxie
adaaa93
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasouxie souxie
adaaa93
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
0884 589b 500
Reposted fromowca owca viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
5845 d7de 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
8069 ad9b 500
Reposted fromowca owca viaNoCinderella NoCinderella

January 15 2020

adaaa93
2664 a852 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
adaaa93
9721 7701
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
adaaa93
2342 3e83
Reposted fromtichga tichga viaponurykosiarz ponurykosiarz
adaaa93
0427 47b2 500
adaaa93
0906 6b60 500
Reposted fromnutt nutt viaponurykosiarz ponurykosiarz
adaaa93
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl